Gyakran Ismételt Kérdések

A program térítésmentes vállalkozás-indítási képzést, majd ezt követően a vállalkozás beindításához maximum 4.573.800 forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt azon személyek számára, akik új vállalkozást alapítanak.

A program célcsoportja két részből áll:
a) Fiatalok: 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy 25-30 év közötti fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, vagy 18-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek;

b) Álláskeresők: 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők vagy 30. életévüket már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek.

A programba vonás időpontjában (a támogatási szerződés megkötésének időpontjában) kell álláskeresőnek lennie.

Igen. Az előzetes kifizetést a támogatási kérelem benyújtásával igénylik a vállalkozások, a támogatói okirat kiküldése után kerül kifizetésre, külön kérelmet nem kell benyújtani. Hat havi költség fizethető előzetesen első részletként, ami a támogatási összeg alapjául szolgáló két költségelem teljes kötelezettségvállalási összegének 50 %-a.

A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.
A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.
Árbevétel:  Az értékesített termékek és áruk, illetve teljesített szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke. A felárak és hatósági árkiegészítések növelik, az engedmények csökkentik az árbevételt. Az árbevételt szokták forgalomnak is nevezni.

A támogatott vállalkozás jogi forma szerint az alábbiak egyike lehet:
i. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:
GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság;
GFO 117 – Betéti társaság;
GFO 228 – Egyéni cég.
ii. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
GFO 231 – egyéni vállalkozó.
iii. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról
és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény (a továbbiakban: 2 beleértve a KIVA adózókat is Katv.) hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 117 – betéti társaság.

A projekt keretében bevont célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi régió területén nem lehet. Amennyiben a célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi régióban van, azonban életvitelszerűen a 6 kevésbé fejlett régió valamelyikében él, azaz tartózkodási helye valamely kevésbé fejlett régió, úgy a programba bevonható.

A támogatott vállalkozásnak a deviza-jogszabályok alapján belföldinek minősülő jogi személy, egyéni vállalkozó illetve egyéni cég, amely bejegyzett székhelye és telephelye(i) Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban találhatóak.

A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbefogadó szülőt az előzőekben foglalt esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját - kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem folytathat.
(3) * Az (1) és (2) bekezdés szerint gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat.
Forrrás: 1998. évi LXXXIV. törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=99800084.TV&cel=P%2821%29&mahu=1&goto=163

Gyermekekkel kapcsolatos rendszeres támogatásokról bővebben: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=gyed.html

Főállású anya:
24. § * A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.
Forrrás: 1998. évi LXXXIV. törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=99800084.TV&cel=P%2821%29&mahu=1&goto=163

Őstermelőként, adóbevallás alapján, évi 600.000 forintot meghaladó bevételnél a regisztrált álláskeresői státusz nem lehetséges, amely így kizáró ok a programból.
Amennyiben az egyén álláskeresőként regisztrált és nem őstermelői minőségében szeretne vállalkozást indítani és nem mezőgazdasági tevékenységet szeretne végezni, úgy a programba vonható.

A vállalkozás üzleti terv jóváhagyása előtti megalapításának nincs a felhívásokban, az irányadó Kormányrendeletben vagy a MÁK vonatkozó közleményében meghatározott akadálya, emiatt a megalapított vállalkozást nem kell megszüntetni. A korábbi alapításnak azonban kockázata van. Amennyiben a megalapított vállalkozás bejegyzett főtevékenységére alapozott üzleti terv nem kap jóváhagyást a felkészítő szervezettől, akkor a támogatást igénylő beleütközhet az új főtevékenység felvételének korlátjába, valamint a benyújtásnak bele kell férnie a megalapítás és a kérelem benyújtása között rendelkezésre álló 3 hónapos időtartamba.

A GINOP 5.1.9-17 felhívásában elvárt objektív jogosultsági feltételek ellenőrzése után a jogosultnak ítélt személyekkel a Komplex Fejlesztési Programban történő részvételre jogosító Támogatási szerződést kötünk. Ők a Támogatási szerződés kétoldalú aláírását követően programba vont célcsoporttagok.

A levelező és esti tagozatos/oktatási rendű tanulmányok folytatása felsőoktatásban vagy felnőttoktatásban (azaz formális, iskolarendszerű oktatásban való részvétel), illetve a felnőttképzésben való részvétel a fiatalok vállalkozóvá válását támogató konstrukciókban nem akadálya a bevonásnak, amennyiben emellett a bevonandó személy munkanélküli vagy inaktív, továbbá az IGR igazolás részére kiállításra kerül.

Díjmentes tanácsadást biztosítunk a terv elkészítéséhez. Ezt műhelymunkával, csoportos megbeszélés lehetőségével is megtámogatjuk. Vállalkozása egyszerű tervét a 3000000.hu felületén, tanácsadói párbeszéd útján, Ön fogja megalkotni. Más eszközökkel, papíron vagy táblázatkezelő alkalmazásban nem lesz bírálatra benyújtható.

A vállalkozás főtevékenységét a projekt megvalósítás ideje alatt nem változtathatja, a felhívások a fenntartási időszakra vonatkozóan nem tartalmaznak ilyen irányú korlátozást.

A 4 573 800 Ft a következőkből tevődik össze:
Bérre 3 267 000 Ft bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó. KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkaidővel arányos bérköltség.

Beszerzésekre 1 306 800 Ft
A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a - vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő átalányban részesül:
• Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
• Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése) az üzleti terv kivételével.
• Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
• Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).
• A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.
• Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
• Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke.
• Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).
• Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
• Általános vállalatirányítási tevékenység.

A GINOP-5.1.10-18, GINOP-5.2.7-2018 projektben utófinanszírozással kerül kifizetésre a támogatás, de támogatási előleg igényelhető.

• Regisztráció
• Jelentkezési adatlap benyújtás
• Kompetenciamérés
• Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskereső/ Ifjúsági Garancia Program regisztráció azoknak, akik
korábban nem regisztráltak
• Támogatási szerződés megkötése
• Előzetes üzleti terv kidolgozása
• 80 órás képzés üzleti tervezést segítő tanácsadással
• Üzleti terv 1. beadása és értékelése
• Végleges üzleti terv beadása és értékelése
• Tanúsítvány átvétele
• Vállalkozásalapítás
• Pályázat beadása a Magyar Államkincstár felé a 4 573 800 Ft ra

Igen, csak a programba lépéskor nem lehet élő és szüneteltetett vállalkozása.

80 óra (10 napos intenzív vagy 20 napos változatban)

Nem, a pályázat azt nem engedi.

A Vállalkozás legkorábban a képzés befejezését követően benyújtott üzleti tervének elfogadásáról szóló tanúsítvány kiállításának napjától alapítható meg. Figyelembe kell venni továbbá, hogy pályázni ez után a pályázat beadásához képest legfeljebb 3 hónappal korábban megalapított vállalkozással lehet.

A pályázat keretében egy támogatott tulajdonos lesz, akinek minimum 75%-ban kell tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie , valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselő pozícióját.

Csak új eszközre.

Felnőtt tematikájú, lízing tevékenység, bérbeadás.

A vállalkozást alapítójának gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése, azaz önfoglalkoztatás) továbbá– amennyiben az üzleti terv tartalmazza – a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó támogatási időszakban. Felhívás 3.4.1.1/A/c.,ca., pontja szerint

A 25 év alatti célcsoporttagoknak elegendő az IGR regisztráció, nem szükséges regisztrált álláskeresői státusszal rendelkezniük, de természetesen a regisztrált álláskereső státusszal rendelkező fiatalok számára is elérhető a program kínálta lehetőség.

Az üzleti tervek jóváhagyását egy erre kidolgozott bírálati módszertan szempontrendszer alapján folyamatosan fogjuk végezni, várhatóan a benyújtáshoz képest 30 napon belül.

A támogatási időszak alatt csak a vállalkozás TEÁOR/ÖVTJ szerint főtevékenysége nem változtatható, más – a főtevékenységhez kapcsolódó – tevékenységeket a vállalkozás menet közben is felvehet.

A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében.

A projektbe való jelentkezés feltétele, a regisztrált álláskeresői státusz igazolása, mely jelen információink alapján elegendő, ha a PROGRAMBA VONÁS napján igazolásra kerül.

A vállalkozás alapítójának életkorára vonatkozó kritérium meghatározásának tekintetében a vállalkozás alapítójának a GINOP-5-1-9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának projektbe való bevonás időpontja szerinti életkora az irányadó, amely szerint történik a megfelelő konstrukcióba való besorolás.

A kormányrendeletet 07.30-án kihirdették: A Kormány 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól "főállású személy: főállású személy:
ea) egyéni vállalkozó esetében: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, biztosított egyéni vállalkozó, aki egyidejűleg nem áll legalább heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban, nem folytat tanulmányokat közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében, valamint ha foglalkoztatása más foglalkoztatónál egyidejűleg nem munkaviszonyban történik,
eb) kisadózó esetében: az a személy, aki a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 8. § (1) vagy (4a) bekezdése szerinti tételes adót fizet,
ec) vezető tisztségviselő esetében: a nem természetes személy vezető tisztségviselője, aki e tisztséget a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti teljes munkaidős munkaviszony keretében látja el".

Főállású kisadózó, akkor főállású, ha nincs heti 36 órát meghaladó munkaviszonya. Tehát a főállású kisadózó akkor folytathat a főállás melletti kereső tevékenységét, ha az max. heti 35 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, tekintettel arra, hogy az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban munkaidőt össze kell számítani. (Katv.)
Egyéni vállalkozó, akkor főállású, ha nincs heti 36 órát meghaladó munkaviszonya. Tehát a főállású egyéni vállalkozó akkor folytathat a főállás melletti kereső tevékenységét, ha az max. heti 35 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, tekintettel arra, hogy az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban munkaidőt össze kell számítani. (Tbj.)
Vezető tisztségviselő akkor főállású, ha e tisztséget teljes munkaidős munkaviszony keretében látja el. Az általános teljes napi munkaidő 8 óra, mely maximum 12 óra lehet, abban az esetben, ha vezető tisztségviselő a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója. A főállású vezető tisztségviselőnek lehet egyéb kereső tevékenysége, azonban az nem érheti el a főállás óraszámát (heti 40 óra), valamint arra kell figyelni, hogy a két jogviszony időbeosztása között ne legyen átfedés.

A kormányhivatalok részére kiadott, Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel szabályait meghatározó eljárásrend lehetővé teszi a passzív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkezők álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, amennyiben rendelkeznek az oktatási intézmény által kiadott igazolással a hallgatói jogviszony szüneteltetéséről. A nappali hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt az érintett nem vesz részt oktatási/képzési tevékenységben, és amennyiben a fiatal munkanélküli vagy inaktív, akkor bevonható az Ifjúsági Garancia Rendszerbe. IGR résztvevőként pedig bevonható célcsoporttagként a GINOP-5.1.9-17 keretében. Ugyanakkor a programba vonás előtt a vállalkozóvá válást tervező, felsőoktatási tanulmányaikat szüneteltető fiatalok figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy a vállalkozás fenntartási kötelezettsége és a tanulmányok egyidejű folytatása a fenntartási időszakban elérendő bevételi elvárások miatt mérlegelendő.

A pályázónak választania kell a CSED ellátás és a támogatási jogviszony fenntartása között, tekintettel arra, hogy a vállalkozónak a pályázat keretében vállalnia kell, hogy a támogatási időszak alatt személyes közreműködőként vesz részt a vállalkozásban, főállású munkaviszony keretében. Ugyanakkor, amennyiben a vállalkozó CSED-ben részesül, a CSED ideje alatt nem folytathat keresőtevékenységet, így nem tud megfelelni a pályázat keretében előírt
feltételeknek. A CSED igénybevételét a támogatást igénylőnek a CSED-ről szóló határozat csatolásával kell igazolnia a Magyar Államkincstárnak, ezzel egy időben a támogatási jogviszony lezárását kell kezdeményeznie. A CSED igénybevétele nem minősül vismaiornak, de a támogatási jogviszony lezárása vonatkozásában a 187/2019. (VII.30.)
Korm. rendelet 28. § szerinti vis maior eljáráshoz hasonlóan a támogatási jogviszony gyermekvállalás miatt történő megszűnése szükséges. CSED igénybevétele esetén a Korm. rendelet 27. § (5) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazására nem kerül sor. CSED igénybevétele esetén a támogatási jogviszony lezárásáig folyósított támogatási
összeggel azonban el kell számolni, ami adott esetben az el nem számolt, a CSED-re való jogosultság kezdő napját magába foglaló hónapot követő időszakra vonatkozóan előzetes kifizetésként már folyósított támogatási összeg visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után. Amennyiben a CSED-re való jogosultságot megelőzően több mint 30 nappal betegállományba kerül a támogatást igénylő, a 30 napon túli keresőképtelenség indokával és orvosi igazolás benyújtásával vis maior bejelentést szükséges tenni. A támogatási jogviszony megszűnésekor az addig folyósított támogatási összeggel ez utóbbi esetben is el kell számolni. Amennyiben gyermekvállalás miatt a támogatási jogviszony megszűnik, a támogató a támogatást igénylőt a vis maior eljáráshoz hasonlóan mentesíti a fenntartási kötelezettség alól.

A támogatás keretében részmunkaidős önfoglalkoztatásra nincs mód.
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány| 9024 Győr, Bakonyi u. 4/A.| +36-96/512-531|